Årets vand i tal 2019

12 millioner kubikmeter vand - her er årets vand i tal

Drikkevand er vores vigtigste ressource – derfor er det altafgørende, at vi passer godt på den. Både for vores egen, og for fremtidige generationers skyld. 

Det er lovpligtigt at kontrollere drikkevandet løbende, og det gør vores dygtige fagfolk, efter anvisninger fra Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1070 af 28/10-2019. 
Hvert år offentliggør vi nøgletallene under overskriften ”Årets vand i tal”. 

For året 2019 kan TREFOR sige, at vi har passet rigtig godt på ressourcen i Trekantområdet:

TREFOR Vand har 10 vandværker, og i løbet af 2019 er der blevet hentet vand ind fra boringer fordelt på 15 forskellige kildepladser. 

Alt i alt er det blevet til 12 millioner kubikmeter drikkevand til kunderne i Trekantområdet i 2019 – af det har vi har taget cirka 1740 prøver i løbet af året. 

Vi måler vandkvaliteten ved at teste vandet ved hjælp af mikrobiologiske analyser. Vi tester for indholdet af:

 • Coliforme bakterier: Kan skyldes forurening af overfladevand, for eksempel ved et utæt rør, hvor bakterier kan komme ind i systemet. 
 • E-coli bakterier og Enterokokker: Kan skyldes en fækal forurening. 
 • Samt kimtal – kimtal er ikke en bakterie, men et mål for det antal bakterier, der findes i vandet. Kimtal testes ved en vandtemperatur på 22 grader.  

Sådan er det gået:

Størstedelen af analyseresultaterne bekræfter, at TREFOR Vand leverer drikkevand af høj kvalitet.
 
I enkelte analyser viser resultatet, at myndighedernes krav ikke er overholdt, fordi der er sket en overskridelse af grænseværdierne. Når der sker en overskridelse, udtager vi en opfølgende prøve for at dobbelttjekke resultatet. Herefter overvåger vi drikkevandet meget nøje til det igen overholder kvalitetskravene for drikkevand.
 
Der har i løbet af året været syv mikrobiologiske overskridelser og fire prøver, der viste overskridelser af naturligt forekommende stoffer i grundvandet. Ingen af overskridelserne blev genfundet ved den opfølgende vandanalyse.
 
På forbrugernes taphane – den vandhane ude hos forbrugeren, der sædvanligvis bruges til drikkevand - , hvor vi løbende udtager de lovpligtige kontroller, har vi fundet syv mikrobiologiske overskridelser og en enkelt overskridelse af naturligt forekommende stoffer i grundvandet.
 
Alle vandanalyser udtaget med flush (hvor vandet har løbet i mindst fem minutter inden prøvetagning) overholdt kravværdierne og alle overskridelserne var udløst af installationsproblemer i 2019. 

De hårde fakta: 

Herunder er tallene for vandkvaliteten målt på ledningsnettet for de fire største byer i 2019 set i forhold til lovkravene. Analyseresultaterne er fra prøver udtaget på ledningsnettet og forbrugers taphane. Disse taphane-prøver blev indført med den nye Drikkevandsbekendtgørelse i 2018. 
 
Analyseparameter Højest tilladte værdi  Fredericia  Kolding  Vejle  Middelfart 
 Hårdhedsgrad  30 ˚dH  12-14 11-13  8,9-9,1  13-21 
 Jern  0,2 mg Fe/L  <0,01-0,079 <0,01-0,042   <0,01-0,08 <0,01-0,019 
 Mangan  0,02 mg Mn/L  <0,005 <0,005  <0,005  <0,005 
Coliforme bakterier  0 pr. ml  0 0 01 0-2 
E-coli bakterier  0 pr. ml  0
Enterokokker  0 pr. ml  0 0 0 0
 Kimtal 22  200 pr. ml.  0-91 0-59  0-57  0-31 
 Nitrat  50 mg NO3/L  0,59-1,5 0,73-1,1  0,5-0,61  0,9-3,5 
 Nikkel  20 ug Ni/L  0,058-0,19 0,05-0,  <0,03-0,038  0,2-0,31 
 Fluorid  1,5 mg F/L 0,24-0,25 0,21-0,31  0,2-0,21  0,23-0,24 
 

Pesticider og håndteringen af pesticider

TREFOR Vands skal overholde alle kvalitetskrav fra myndighederne - også med hensyn til miljøfremmede stoffer og pesticider.

Den lovpligtige grænseværdi for hvert enkelt pesticid er 0,1 mikrogram/l med undtagelse af nogle enkelte pesticider, som TREFOR Vand ikke har fundet. Hvis vi påviser flere pesticider i samme boring under grænseværdien er der et kvalitetskrav til en sum af alle pesticider på 0,5 mikrogram/l.

Kvalitetskravet er gældende for vandet i taphanerne, men ud fra et forsigtighedsprincip kontrollerer vi også vandet fra boringerne efter samme krav. Det vil sige, hvis en boring overskrider disse kvalitetskrav, tager vi den ud af drift. Dermed sikrer TREFOR Vand, at det vand, der kommer ud af hanerne, overholder kvalitetskravene – og mere til.

De boringer, hvor vi har fundet miljøfremmede stoffer og pesticider, indgår i et overvågningsprogram. Vi udtager hyppigere prøver, og overvåger vandkvaliteten tæt. Følgende stoffer indgår i overvågningsprogrammet:

Pesticider:

 • DPC (Desphenyl-Chloridazon)
 • DMS (N,N-dimethylsulfamid)
 • BAM (2,6-dichlorbenzamid)
 • Bentazon

Olie relateret stof:

 • MTBE (methyl-tert-butylether)

Chlorerede opløsningsmidler:

 • Vinylchlorid
 • cis-1,2-dichlorethen

 

Stofferne er fundet i boringer på følgende vandværker:

Vejle

 • Lysholt Vandværk, 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon)
 • Søndre Vandværk, 2 boringer DMS (N,N-dimethylsulfamid)
 • Tørskind Vork Vandværk 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon) og Bentazon, 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon)

Fredericia

 • Kongsted Vandværk, 3 boring BAM (2,6-dichlorbenzamid) og DPC (Desphenyl-chloridazon), 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon)
 • Follerup Vandværk, 1 boring MTBE (methyl-tert-butylether)

Middelfart

 • Svenstrup Vandværk, 2 boringer DMS (N,N-dimethylsulfamid), 1 boring DMS (N,N-dimethylsulfamid), cis-1,2-dichlorethen og Vinylchlorid

Kolding

 • Trudsbro Vandværk, 1 boring DPC (Desphenyl-chloridazon)

Alt i alt kan vi konkludere på baggrund af årets vand i tal, at drikkevandskvaliteten i Trekantområdet er over standard. Det var den også sidste år – og det arbejder vi hver dag for at sikre, at den også er næste år, og alle årene efter det. 

Til top