Vandets dag

Den 22. marts er Vandets dag. Den første tanke der melder sig er, er det nu også nødvendigt med en vandets dag - noget så almindeligt som vand, drikkevand - skal det have sin egen dag? Ja, og med god grund.

TREFOR Vand har pligt til at levere drikkevand i store dele af Trekantområdets kommuner - Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart. Det betyder, at der hvor vi har retten, har vi også forpligtigelsen. Vandet henter vi i de områder, hvor kommunerne giver os ret til at indvinde. 
 
Vi indvinder årligt omkring 12 mio. m³, og er dermed landets 4. største vandselskab - København, Århus og Nordsjælland er større. Vores indvindingsoplande,  hvor vi henter vandet, udgør omkring 12 % af de fire kommuners samlede areal.
 
Tilladelse til at indvinde vand gælder normalt i 30 år, og vi får tilladelsen fra den pågældende kommune i samarbejde med Miljøstyrelsen. Gennem de seneste år har vi dog kun modtaget 1-årige administrativt forlængede tilladelser, idet kommunerne i samarbejde med Miljøstyrelsen er i færd med at udarbejde et nyt administrationsgrundlag for at kunne give 30-årige tilladelser til indvinding af vand. TREFOR Vand hjælper de respektive kommuner med at tilvejebringe det grundlag, og derudover skal vi dokumentere, at indvinding ikke påvirker miljø og natur negativt. Den dokumentation sammenfattes i en miljøkonsekvensrapport. Når den er godkendt, er grundlaget på plads. Vi forventer at kunne ansøge om de første længerevarende indvindinsgstilladelser i 2020.

Vandkvaliteten er under pres i hele Danmark. I TREFOR Vand har vi derfor valgt at markere Vandets Dag med at fortælle lidt om, hvad vi konkret har gang i, for at sikre, at rent drikkevand bliver ved med at være en af livets selvfølgeligheder.

 

Så er der de miljøfremmede stoffer

Siden september 2017 har TREFOR Vand konstateret pesticidrester i 23 boringer. De boringer, hvor koncentrationen af miljøfremmede stoffer er konstateret over grænseværdien, er taget ud af drift, og ingen steder fortynder vi os ud af en forurening. I dag indvinder vi vand fra 15 boringer, hvor der er konstateret forurening, men i et niveau under grænseværdien.
 
Du kan således trygt drikke vand fra TREFOR Vand, der fuldt ud lever op til drikkevandskriteriet. Vores produktion af vand er fødevarecertificeret efter ISO 22000, og i 2019 har vi også opnået ISO 9001 kvalitetscertificering.

 

Årsagen til at vi finder pesticidresterne nu, er at vi analyserer for flere og flere stoffer og fordi målemetoder og udstyr bliver bedre. Vi analyserer flere gange og bredere end loven aktuelt foreskriver.

Argumentet for at analysere oftere og for flere stoffer end loven foreskriver er dels, at vi er fødevarecertificeret og derfor er forpligtet til løbende forbedringer, og dels at det vil være fatalt at investere i yderligere boringer og vandværker, hvis vi allerede på beslutningstidspunktet kan konstatere tilstedeværelse af forurening.    

Men den udfordring som vi står overfor som samfund er, at de stoffer vi finder, måske er de første, og flere er på vej ned gennem jordsøjlen og endelig, at flere af kildestofferne til pesticidresterne fortsat er lovlige at bruge. 
 
Kan vi beskytte mere?
Folketinget besluttede for nogle måneder siden, at der skulle gøres en mere målrettet indsats for at beskytte områderne tæt omkring boringerne - de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det arbejder vi aktivt på, og vi har god dialog med flere lodsejere om "frivillige dyrkningsaftaler". Vi møder generelt meget forståelse, og dialogen er selvfølgelig kun mulig, fordi vi har penge med. I henhold til lovgivningen har vi et par år til at indgå de frivillige aftaler, derefter kommer der påbud.
 
I forhold til folketingets beslutning om at beskytte BNBO-områderne kigger TREFOR Vand ind i en omkostning i størrelsesordenen omkring 10 mio.  Det er en engangsinvestering, som områdets kunder kommer til at betale.
 
Derudover er vi i dialog med flere lodsejere om at lave frivillige dyrkningsaftaler i hele indvindingsområdet. Og virkemidlet kan være produktion efter nye metoder, mere bæredygtige eksempelvis protein- og energiafgrøder - græs og pil der kan dyrkes uden brug af pesticider og kun har behov for gylle som gødning. Det kan også være solceller sammen med græssende får.
 
Vandforsyningssituationen i Middelfart
I efteråret 2017 konstaterede vi forurening i boringerne til Staurbyskov Vandværk, og vi tog øjeblikkeligt vandværket ud af drift. Det har sat forsyningssituationen i Middelfart under pres, og vi leder efter yderligere vand på Vestfyn, og alternativt kigger vi på mulighederne for at etablere yderligere en ledning fra Jylland. 
 
Vi har fundet vand i Brenderup, vest for Middelfart - i én boring, og er nu i færd med at lave boring nr. to med det formål, at konstatere om kildefeltet kan give nok vand og i tilstrækkelig kvalitet til, at det kan forsvare indvinding, herunder måske også etablering af et nyt vandværk. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt som langsigtet løsning for Middelfart eller om der skal mere til.
 
Parallelt med Brenderup undersøger vi, om det er muligt at importere vand fra Nordfyn kommune. Her er udfordringen, at vandkvaliteten i Nordfyn kommune også er voldsomt under pres.
 
Forventningen er, at vi i løbet af 2019 kan træffe beslutning om udnyttelse af vandet i Brenderup eller stoppe undersøgelsen der.
 
Hvad så med de andre kommuner
Helt overordnet er forsyningssituation rimelig på den korte bane, men vi mangler vand til vækst på den mellemlange og lange bane. Dertil kommer, at kvaliteten også er under pres. TREFOR Vand er som beskrevet aktuelt presset i Middelfart, men det er vi også på vej til at blive i de andre kommuner i Trekantområdet, hvorfor vi er i tæt dialog med kommunerne om planer for indvinding på længere sigt.
 
I Kolding sikrer vi vores kildefelter, efter at vi i første omgang har sløjfet lavtliggende boringer og erstattet dem med nye som følge af Klimatilpasning. I Vejle udvider byen sig ud over indvindingsområderne både nord og syd for byen, hvilket betyder, at vi på mellemlang sigt skal længere væk for at indvinde vand, uden sikkerhed for, at det er rent. I Fredericia er udfordringen, at flere store fødevarevirksomheder ønsker at udvide, samtidig med at øvrig industri også efterspørger mere vand.  

Kan vi rense os ud af problemet
Ja, det kan vi. Men det er ikke noget, man bare lige gør. Det er dyrt og skaber måske nye problemer.
 
I Danmark hylder vi det princip, at drikkevand skal være baseret på grundvand og kun gennemgå en simpel vandbehandling. Det vil sige, at vi behandler vandet ved at blæse luft ind i det og derefter filtrerer det i et sandfilter.

 

Ved at forfølge vejen med rensning ser vi ind i to udfordringer. Den ene er, at mange er bekymrede for, om vi bliver ved med at forurene, og ikke tager tilstrækkeligt hensyn til vandet - bruger rensning som en "sovepude". Den anden er, at vi med udvidet vandbehandling indfører flere procestrin i behandlingen hvilket gør vandet dyrere, og tager smag ud af vandet - så kvaliteten af vandet falder samtidig med, at vi får pesticidresterne ud. 
 
Populært sagt går vi i retning af at gøre vandværker til en kemifabrik.
 
Men som en konsekvens af situationen, som vi er i - Danmark og TREFOR Vand - undersøger vi konkret, om det er muligt at rense vandet fra Stauerbyskov i Middelfart ved hjælp af aktivt kul. De foreløbige resultater er lovende for de stoffer, der er erkendt i det pågældende vandværks boringer. Endelige resultater ventes i løbet af efteråret. Men det er ikke nok, at vi kan. Hvis vi skal gøre det, skal vi have myndighedens godkendelse til tage rensning som metode i anvendelse.
 
Vi undersøger tillige på Staurbyskov Vandværk, om forureningen kan fjernes ved hjælp af metanoxidation - en iltningsproces, som forskningen viser foregår naturligt i nogle områder af landet. Viser det sig som en løsning, forestår opgaven med at udvikle teknologi og lave en acceptabel økonomi. Resultatet af de første forsøg ventes i begyndelsen af 2020. Så det er et forsøg på den lange bane, men oplagt at teste, idet vi skal holde vandværket kørende, for at det kan være i reserve, såfremt der bliver brug for det til forsyning af Middelfart.
 
Derudover deltager vi i forskningsprojekter, som kombinerer de nyeste membranteknologier med biologisk rensning.
 
Et alternativ til rensning er, at vi opbygger tostrenget vandforsyning på udvalgte områder. En vandforsyning bestående af rent vand i et rør og "teknisk vand" (vand der ikke har drikkevandskvalitet) i et andet rør. Det tekniske vand kan så bruges til formål, hvor det ikke skal drikkes.

 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte TREFOR Vand, Vandforsyningschef, Lars Skjerning på tlf: 2810 7296 eller Direktør for Infrastruktur Charles Nielsen på tlf: 2688 3365.

 

Til top