Fagtermer om vand

Find de mest brugte fagtermer og udtryk her.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 

A 

Ammonium
Ammonium dannes ved biologisk nedbrydning af plante- og dyrerester og er ret almindeligt i vand i dybere jordlag.

Aggressiv kuldioxid
Forekommer hvor jorden er kalkfattig.
Aggressivt vand er korrosivt. Aggressiviteten kan behandles med kalk eller natriumhydroxid.

Arsen (As)
Giftigt grundstof. Geologisk naturligt forekommende. Kan fjernes ved filtrering gennem jernfilter. Indgår i den regelmæssige kontrol for uorganiske sporstoffer og i boringskontrol.

Aromatiske kulbrinter
En gruppe af stoffer, der bl.a. stammer fra benzin-, olie- og tjæreprodukter – fx olie- og gasproduktion, asfaltproduktion, træimprægnering og affaldsdeponering.

 

B 
C 

Coliforme bakterier
Vi tester drikkevandet for såkaldte "coliforme bakterier". Det er et fælles navn for en gruppe af mange forskellige bakterier, hvoraf én type er bakterien E. coli – se denne. Når medierne skriver om "forurening med coli-bakterier" er det typisk E. coli, de mener. Der kan godt være coliforme bakterier i vandet, uden at nogen af dem er af den ubehagelige type E. coli.

Chlorid
Chlorid kan i koncentrationer over 300 ml/L give smagsproblemer.

Calcium (Ca)
Calcium er udtryk for kalkindholdet i vandet og er sammen med magnesium en hårdhedsdanner. Se også under "Hårdhed". Calcium findes naturligt i grundvand i større eller mindre grad, afhængig af de lokale geologiske forhold.

Chlorphenoler
En gruppe af stoffer, der bl.a. indeholder nedbrydningsprodukter fra pesticider eller kan indikere forurening fra gasværker, lossepladser m.

D

Detergenter, anioniske
Forskellige typer af sæbestoffer, overfladeaktive stoffer til vask og opløsning af stoffer, ca. halvdelen af forbruget af sæbestoffer i Danmark udgøres af anioniske detergenter. Indhold af disse stoffer indikerer, at vandet er forurenet med spildevand eller med stoffer fra virksomheder, der producerer rengøringsmidler, farvestoffer til tekstiler og tjæreprodukter.

E 

E. coli (Escherichia coli)
E. coli er en bestemt type coliform bakterie, der lever i varmblodede dyr og menneskers tarmkanal. Bakterien indikerer, at vandet er ramt af forurening fra fx kloak, septiktank, mødding, gylletanke og lignende.

F 

Farvetal
Drikkevand skal være farveløst, når man kigger på det. Farvetal er et udtryk for vandets farveintensitet. Et højt farvetal er ofte et udtryk for at vandet er gulligt. Den gule farve kan stamme fra vandets indhold af organisk stof eller fra udfældning af metaller oftest jern. 

Fosfor, Total-P
Fosfor forekommer naturligt i grundvand som ortho-phosphat. Et for højt indhold af fosfor (total-P) kan være tegn på forurening fra overfladevand.

Fluorid
Tilstedeværelsen af fluorid er geologisk betinget. Ved et indhold på op til 1 mg/l har fluorid en forebyggende effekt mod huller i tænderne, mens et indhold højere end 2 mg/l forårsager nedbrydning af tandemaljen og knogler (Fluorose).

 

G

Hårdhed, total
Vandets hårdhed bestemmes ud fra indholdet af calcium og magnesium, og opgives i danske hårdhedsgrader °dH.
0 – 10 °dH: Blødt vand
10 – 20 °dH: Middelhårdt vand
20 – 30 °dH: Hårdt vand

Hydrogencarbonat
Hydrogencarbonat giver sammen med hårdhedsdannerne Calcium og Magnesium vandet en hårdhed, der kan fjernes ved kogning.

Halogenerede alifatiske kulbrinter
Organiske klorforbindelser
chloroform, tetrachlormethan, tetrachlorethylen, trichlorethylen,1,1,1-trichlorethan og 1,2-dichlorethan). Disse stoffer kommer fra brugen af chlorerede opløsningsmidler, primært i industrien.Brugen af chlorerede opløsningsmidler har tidligere haft en bred anvendelse fx i elektronikindustrien, den grafiske industri, renserier, autoværksteder samt farve-lak virksomheder.

 

I 

Inddampningsrest
Inddampningsresten er den rest af salte, der er tilbage, når vandet er fordampet. Indholdet af forskellige salte giver vandet smag, men højere saltindhold giver også højere risiko for tæring i vandrørene.

 

J

 
Jern (Fe)
Jern forekommer i større eller mindre mængder i næsten alt grundvand og kan være skyld i gener som uklart vand, problemer med bakterievækst, aflejringer i vandledninger og armaturer og misfarvet vasketøj. Jern kan fjernes ved iltning og efterfølgende filtrering.

 

K 

Kimtal 22 grader
Dette tal beskriver vandets indhold af bakterier ved en temperatur på 22º. Optællingen bliver foretaget, når vandprøven har haft en temperatur på 22 grader i tre døgn, altså 72 timer. Så har de såkaldt "kuldeelskende" bakterier, som trives ved denne temperatur, nemlig haft tid til at udvikle sig.

Kimtal 37 grader
Dette tal beskriver vandets indhold af bakterier ved en temperatur på 37º. 
De bakterier, som kan vokse ved samme temperatur som legemstemperaturen, kan også vokse i mennesker og risikere at fremkalde sygdomme. Derfor er der ekstra skrappe krav til, hvor mange af denne type bakterier, der må optræde i vandet.

Konduktivitet (ledningsevne)
Ledningsevnen er et udtryk for vandets indhold af salt. Især chlorid, nitrat og sulfat bidrager til høj ledningsevne.

Kalium (K)
Kalium er et grundstof, der naturligt findes i jorden. For højt kaliumindhold kan være tegn på forurening, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold.

 

Ledningsevne
Se konduktivitet

 

M

Magnesium (Mg)
Magnesium er sammen med calcium en hårdhedsdanner – se også under ”Hårdhed”. Magnesium findes naturligt i grundvand og kan ved høje koncentrationer (større end 50 mg/l) give vandet en bitter smag og kan virke afførende.

Mangan (Mn)
Mangan findes i grundvand i en kemisk forbindelse i stil med jern og giver stort set samme gener (se ”Jern”). Generne kan dog vise sig allerede ved et lavere manganindhold i vandet.

Methan
Forekommer sammen med svovlbrinte, og kan forårsage mikrobiel vækst i ledningsnettet.
Fjernes ved kraftig iltning.

 

NVOC
NVOC er en international betegnelse for "ikke flygtigt organisk kulstof". En høj NVOC-værdi kan være tegn på forurening af grundvandet.

Nitrit
Nitrit i vand er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet.

Nitrat
Nitrat findes hyppigt i grundvand i mindre mængder. Et for højt indhold af nitrat i drikkevand kan være sundhedsskadeligt for især spædbørn, da nitraten i børnenes fordøjelsessystem kan omdannes til nitrit og bevirke, at ilttilførslen til organismen nedsættes (cyanotiske børn).

Natrium (Na)
Natrium et grundstof, der naturligt findes i jorden. Natrium forekommer primært som natriumchlorid, salt (NaCl). Salt kan smages ved et indhold af Na på 175 mg/l. Børn har en mindre salttolerance end voksne og salt er mistænkt for at kunne medvirke til forhøjet blodtryk. Nyrepatienter skal have en natriumfattig kost.

Nikkel (Ni)
Nikkel er et grundstof, der naturligt findes i jorden.

O

pH
Angiver vandets surhedsgrad
Surt: pH< 7
Neutralt: pH = 7
Basisk: pH > 7
Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationerne med øget indhold af metaller i vandet til følge.
Ved pH > 8,5 kan vandets indhold af kalk begynde at udfælde i ledningsnettet.


Pesticider

En gruppe af aktive stoffer og nedbrydningsprodukter fra sprøjtegifte (midler mod ukrudt, insekter og svampe), der kan være brugt af både private haveejere, gartnere osv.

 S

Sulfat
Sulfat kan optræde i grundvandet afhængig af egn og jordlag. Indhold af sulfat kan indikere, at der siver havvand ind i grundvandsmagasinet. Det kan ligesom chlorid give smagsproblemer. Et højt sulfatindhold giver desuden risiko for tæring i vandrørene.

 

Turbiditet
Turbiditet er et mål for vandets uklarhed. Mineraler, organiske stoffer og bakterier kan give forhøjet turbiditet.

 

U
V
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Til top