Gældende gebyrer

Her ser du en oversigt over TREFOR El-nets gældende gebyrer. 

Gebyrer pr. 1. januar 2021

Net til kunde Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Betalingsaftale 1) 105,00 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde 1.3) 310,00 310,00 
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1) 720,00  720,00 
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op  435,00 543,75 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 

1.135,00 1.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere  1.400,00 1.750,00 
Midlertidig tilslutning i kabelskabe hvor der ikke er en ledig sikringsliste  2.787,00  3.483,75 
Midlertidig tilslutning i 10/0,4 station  4.187,00  5.233,75 
Nedlæggelse af målerinstallation  760,00 950,00 
Nedtagning af måler 740,00 925,00

Oprettelse af mikro VE-anlæg

1.910,00 2,387,50 

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl- målerinstallation 

1.385,00 1.731,25 

Rykker til kunde ved for sen betaling 1),2)

100,00 125,00 
 Udbringning af måler   240,00 300,00 
 Etablering af impulsudgang fra afregningsmåleren   1.000,00 1.250,00 
 Opsætning/udskiftning af erstatningsmåler for direkte måling   2.000,00 2.500,00 
 Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for transformermåling   3.000,00 3.750,00 
 Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for målertavle (Gime-Din)  2.500,00 3.125,00 

 Til elhandler via datahub

 Kr. ekskl. moms  Kr. inkl. moms 
 Aflæsningsbesøg  555,00 693,75 
 Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 6)  670,00 837,50 
 Fogedforretning, udekørende 4)  Efter regning Efter regning 
 Opstart af fogedforretning 5)  790,00 987,50 
 Genopsætning af nedtaget måler   790,00 987,50 
 Genåbning  625,00 781,25 
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted  1.990,00 2.487,50 
 Målerundersøgelse på stedet   785,00 981,25 
 Nedtagning af måler  700,00 875,00 
 Forgæves kørsel 6), 7)  560,00 560,00 

 Direkte til elhandler

 Kr. ekskl. moms  Kr. inkl. moms 
 For sen betaling fra elhandler 1),3)  310,00 310,00 
 Rykker til elhandler ved for sen betaling 1),2)  100,00 100,00 


1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget
for moms.

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr.
105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. Dansk Energis medlemsinfo nr. 92/2016.
For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

7) Opkræves fra 1. september 2017.

Tilslutningsbidrag til forskellige kundegrupper

Ladestandere placeret i det offentlige byrum kan gøre brug af det nedsatte tilslutningsbidrag såfremt tilslutningens samlede effekt ikke overstiger 50 kW.
Det er ikke afgørende, hvor mange udtag en sådan ladestander måtte have. Afgørende for om ladestanderen/ladestanderanlægget er omfattet af ordningen med et reduceret tilslutningsbidrag er standerens samlede effekt. Det krævede leveringsomfang svarer typisk til 80 A, men kan bruges med et strømtræk i nettet til og med 160 ampere.
 
Det offentlige byrum er defineret ved matrikuleret areal med offentlig adgang, fx indkøbscentre og parkeringshuse, samt udmatrikuleret areal med offentlig adgang, fx parkeringspladser langs offentlig vej i bymæssige bebyggelse, jf. Anmeldelse af 2. oktober fra Dansk Energi

Ordningen bortfalder 31. december 2020.

Kunder med en for-sikring større end 125 ampere afregnes efter kW max. 

Definition på kW max: Periodens største belastning, målt i kW, midlet over 15 minutter. 

Ved overskridelser mindre end 10 kW i forhold til tidligere indbetalt rettighed afregnes dette ved årets udløb. Overskridelser større end 10 kW afregnes ved månedens udløb

 
Ved udvidelse af eksisterende installation, herunder udvidelse med nye transformerstationer, betaler kunden alle omkostninger til udvidelsen, og der betales kr. 560 pr. kW som tilskud til højspændingsnettet. (700 kr. inkl. moms). 
Kunden etablerer og ejer selv 10 kV net og stationer frem til afgangsklemmerne i 10 kV feltet på 60 kV stationen. 

Ved nyetablering betaler kunden de faktiske omkostninger ved tilslutningen, dog mindst 220,00 kr./kW som tilskud til øvrigt stationsanlæg (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de enkelte tilfælde. Der fastsættes en maksimal belastning i kW. 

Ved overskridelse af maksimalbelastningen opkræves et tilslutningsbidrag for differencen mellem den aftalte maksimalbelastning og den målte effekt (differencen måles i kW). Den maksimale belastningsgrænse udvides herved op til den nye målte, maksimale effekt. For tilslutningsbidraget for udvidelsen betales mindst 220,00 kr./kW (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de enkelte tilfælde.
 
Til top